Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ACTIVITEITEN JEUGD-SPORT-CULTUUR GROBBENDONK

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Grobbendonk, Boudewijnstraat 4 te 2280 Grobbendonk. De activiteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke dienst jeugd-sport-cultuur.

Dienst jeugd-sport-cultuur

Boudewijnstraat 4

2280 Grobbendonk

014 50 70 07

Het reglement is van toepassing op alle activiteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke dienst jeugd-sport-cultuur.

Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

 1. TOELATINGSVOORWAARDEN

 1. Leeftijd

Wordt bepaald per activiteit.

 1. Uitsluitingen

 • Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de vakantie-activiteiten.

 • De gemeentelijke dienst jeugd-sport-cultuur kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een activiteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.

 • Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de dienst jeugd-sport-cultuur in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere initiatieven weigeren.

 1. TARIEVEN

Wordt bepaald per activiteit.

 1. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

 1. Registratie

Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de activiteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Het gezinsaccount kan ook worden aangemaakt op de dienst jeugd-sport-cultuur, Boudewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk.

 1. Inschrijven

Het is verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. Indien uw kind in de voor- of naopvang blijft, dient hiervoor ook op voorhand ingeschreven te worden. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren op de dienst jeugd-sport-cultuur.

 1. Betalen

 • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.

 • Indien de inschrijving via de dienst jeugd-sport-cultuur verloopt, dient er cash betaald te worden op het moment van de inschrijving.

 1. Uitschrijven

Uitschrijven kan:

 • Indien uw kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden op de dienst jeugd-sport-cultuur.

 • Indien u wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit.

 • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.

 1. ACTIVITEITEN

 1. Periode

De gemeentelijke vakantie-initiatieven vinden plaats tijdens een deel van de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.

 1. Locatie

Wordt bepaald per actviiteit.

 1. Dagindeling

Wordt bepaald per activiteit.

 1. Verantwoordelijke

Per vakantiewerking wordt een hoofdanimator/hoofdmonitor aangesteld die verantwoordelijk is en die overdag bereikbaar is.

 1. Maximum aantal deelnemers

Wordt bepaald per activiteit.

 1. Verzekering

 • Voor alle kinderen die deelnemen aan de omnifunactiviteiten wordt een verzekering afgesloten bij Ethias.

 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

 1. Spel- en sportregels

Wordt bepaald per activiteit.

VI PRIVACY

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).
Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.

 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.

 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

VII KLACHTEN

- Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de

hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal in

overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent/cultuurbeleidscoördinator de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.

- Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de klacht zal

registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte

worden gesteld van de besluitvorming.

College van burgemeester en schepenen

Boudewijnstraat 4

2280 Grobbendonk

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2014-02-14